Corona update

2020

Corona, wat betekent het voor ondernemers?


Inleiding

Het coronavirus verspreidt zich over de wereld. In verschillende landen worden maatregelen genomen om een verdere verspreiding te voorkomen. Ondernemingen kunnen op diverse manieren in hun bedrijfsvoering geraakt worden door de verspreiding van dit virus.

Hieronder volgt een aantal fiscale aandachtspunten en een overzicht van fiscale en economische maatregelen die het kabinet heeft genomen.

Fiscale aandachtspunten en Corona virus

Annuleringen, het opschorten van projecten, het wegvallen van orders heeft consequenties voor het eerder verwachte resultaat over 2020. Er kan daarom dus een verzoek bij de belastingdienst worden ingediend voor verlaging van de vennootschapsbelasting.

Indien een verlies wordt verwacht kan worden gekeken of het mogelijk is een voorzienbaar verlies naar voren te halen.

Een verwacht verlies kan bijvoorbeeld ontstaan door het af moeten boeken van voorraden, omdat deze niet meer kunnen worden uitgeleverd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de land- en tuinbouw

Door het grotendeels wegvallen van omzet kan er ook gedacht worden om de termijn van de BTW-aangifte aan te passen. Bijvoorbeeld van een maand-aangifte naar een kwartaal-aangifte.  

Het is denkbaar dat werknemers op non-actief worden gesteld of worden ontslagen. In dat laatste geval moet wellicht een transitievergoeding worden betaald.

Onderzocht kan worden of voor toekomstige loonkosten of de transitievergoeding een fiscale voorziening kan worden gevormd. Een voorziening voor loondoorbetalingen aan werknemers die met onmiddellijke ingang op non-actief worden gesteld is mogelijk indien de werkgever duurzaam feitelijk geen of substantieel minder gebruik zal maken van diensten van zijn werknemer.

Maatregelen van het kabinet

Op 12 maart 2020 heeft het kabinet een aantal maatregelen voorgesteld om ondernemers tegemoet te komen. Op 17 maart 2020 heeft het kabinet vervolgens een fors aantal nieuwe (tijdelijke) maatregelen voorgesteld, waarbij de eerder voorgestelde maatregelen deels zijn vervangen.

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele boetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen, de verklaring van een derde-deskundige hoeft niet meteen te worden meegestuurd. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt en gaat om uitvoeringstechnische redenen in vanaf 1 juni 2020. De tijdelijke verlaging van het belastingrentepercentage in de inkomstenbelasting gaat in vanaf 1 juli 2020.

Het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen. Het kabinet onderzoekt hoe dit kan worden vormgegeven. Daarbij is het met name van belang dat het uitstel van betaling voor de belastingplichtige energieleveranciers daadwerkelijk ook leidt tot meer liquiditeit voor de afnemers van elektriciteit en aardgas, zoals in de sierteelt.

Noodloket
Er komt een compensatieregeling voor bepaalde bedrijven die het hardst zijn getroffen (bijvoorbeeld eet- en drinkgelegenheden) en tijdelijk de deuren moeten sluiten. Het betreft een vaste vergoeding van € 4.000 voor de periode van drie maanden.

Werktijdverkorting wordt vervangen door noodfonds overbrugging werkgelegenheid
De bestaande werktijdverkorting-regeling wordt met onmiddellijke ingang ingetrokken. De regeling wordt vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Ondernemers die omzetverlies verwachten van ten minste 20% kunnen bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Deze periode van drie maanden kan eenmalig met drie maanden worden verlengd. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Voor grote aanvragen is een accountantsverklaring vereist.

De NOW regeling is inmiddels toegankelijk. Bekijk de checklist en video hier:
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/detail/now-aanvragen

Tegemoetkoming zzp-ers
Er komt een nieuwe maatregel voor zzp-ers. Het betreft een tijdelijke ondersteuning voor zzp-ers zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De nieuwe regeling geldt vanaf 1 maart 2020, voor een periode van drie maanden. Via een versnelde procedure kunnen zzp-ers voor die periode een aanvulling krijgen voor het levensonderhoud. Het betreft een aanvulling tot het sociaal minimum. Een voorschot is mogelijk.

Bij de toekenning vindt geen partnertoets, vermogenstoets of levensvatbaarheidstoets plaats. De ontvangen aanvulling hoeft niet te worden terugbetaald. Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
De BMKB-regeling is met ingang van 16 maart 2020 verruimd. Met de BMKB staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Het borgstellingskrediet bedraagt 75% van het krediet dat de financier verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Deze maatregel kan benut worden door bedrijven en is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging rekening courant-krediet bij een financier, met een maximale looptijd van één jaar

Verruiming regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de GO-regeling. Het garantieplafond van de GO wordt verhoogd van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Met de GO worden zowel het MKB als grote ondernemingen geholpen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen

Uitstel en rentekorting microkredieten
Microkredietenverstrekker Qredits verstrekt kredieten aan kleine en startende ondernemers. Voor ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en wordt de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat de overheid borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.

Overleg met gemeenten
Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/detail/now-aanvragen

Websites en overig

Algemene informatie rijksoverheid - https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Maatregelen ZZP-ers - https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/extra-tijdelijke-ondersteuning-voor-zzp-ers

NOW regeling - https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/noodfonds-overbrugging-werkgelegenheid-now.aspx

Informatie BMKB Krediet - https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb

Uitstel betaling belasting - https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Ontvang 4 keer per jaar gratis downloads

Op de hoogte blijven van nieuwe downloads?

Schrijf je inSchrijf je in
Wij staan voor je klaar!

Weten waar je aan toe bent?

Direct contact opnemenDirect contact opnemen